Raschet Sostava Betona

.

betony

  • Calculation of the mix design of sand concrete transport

Fundament expert.1 garris n a ismagilov i g askarov g r gabdrakhmanov a a korrozionnoe rastreskivanie pod naprjazheniem krn javlenie sinergeticheskoe stress corrosion

| Title: Raschet Sostava Betona | By: Briona | Rating: 4 from 5